Caribia Travels’ gjeldende reisevilkår

Pakkereiser generelt

I henhold til Lov om Pakkereiser, § 2-1, defineres en pakkereise som en tilrettelagt  kombinasjon av minst to av følgende elementer:

    ◦ Transport
    ◦ Innkvartering
    ◦ Og/eller annen turisttjeneste som ansees som en vesentlig del av pakken.

 Videre skal reisen være solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24  timer eller inkluderer en overnatting.


Kjøp av enkeltytelser

Dersom du kun har kjøpt en flybillett, et hotellopphold, et cruise, en opplevelsestur eller  bestilt leiebil er du ikke dekket av Lov om Pakkereiser. I dette tilfellet opptrer Caribia Travels alene som agent for det i tilbudet anførte flyselskapet, hotellet, mm. Det er derfor  alene dette eller disse selskaper, som har det transporterende og overordnede ansvaret. Dette jf. Warszawa- og Montreal konvensjonene, EU Forordning 889/202 samt  Luftfartsloven.


Bestilling & pris

Bestilling

Reisetilbud, som er fremsendt av Caribia Travels, er basert på dagens priser og ledighet. Ved bestilling av reise vil Caribia Travels derfor gå gjennom tilbudet, for å sjekke at prisen i tilbudet fortsatt holder. Såfremt prisen er endret vil et nytt tilbud bli fremsendt til kunden, som heretter fritt kan velge å akseptere det nye tilbudet. Bestilling kan kun foretas direkte hos Caribia Travels. Bestillingen er bindende når du har akseptert et reisetilbud enten dette skjer over e-post eller telefon.

Pris

Prisen i et tilbud kan kun garanteres ved rettidig betaling.

Den totale prisen for reisen inkluderer skatter og avgifter knyttet til aksepterte flybilletter,  hotellrom og eventuell leiebil. Med mindre annet er spesifisert i tilbudet, er frokost,  parkering, annen transport, resort fee, lufthavns- eller andre turistmessige skatter, eventuelle oppgraderinger m.m, ikke en del av den totale prisen, og Caribia Travels er ikke ansvarlig for slike utgifter.

Lufthavns- eller andre turistmessige skatter og gebyrer

Ved visse flyplasser rundt omkring i verden, skal det ved avreise betales lufthavns- eller andre turistmessige skatter og gebyrer. Detter er som oftest i lokal valuta. Disse skatter og gebyrer kan derfor ikke oppkreves hjemmefra, og er dermed ikke en del av prisen ved akseptert reise. Vi hos Caribia Travels opplyser gjerne om disse skattene, som er oss bekjent på det aktuelle tidspunktet.

Prisforhøyelse

Da flyskatter, ledighet og generelle priser kan være i endring i det øyeblikket tilbudet fremsendes, tar vi forbehold for eventuelle prisstigninger.

Bestillingsformular

Ved bestilling av reise utfylles en bestillingsformular for alle reisedeltakere på den aktuelle reisen. Formularen skal som minimum, fylles ut med fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, samt fødselsdato. Alle navn, samt fødselsdato skal være korrekt skrevet. Caribia Travels kan ikke holdes ansvarlig for ikke refunderbare elementer som bookes med stavefeil eller feil informasjon, som er sendt inn av kontaktpersonen.

Kundens forpliktelser ved bestilling

Du er selv forpliktet til å sjekke at fullstendig navn, slik det fremkommer i passet, er korrekt  skrevet og at alle tider/datoer på reisedokumentene er i overensstemmelse med dine egne  ønsker. Om noen opplysninger ikke er korrekte skal du umiddelbart kontakte Caribia Travels. Ukorrekte opplysninger vil medføre at du kan bli nektet adgang til land, på fly,  hotell eller hos andre operatører. Ved bekreftelse av bestillingen godkjenner du at informasjonen er korrekt og hvis du oppdager feil i bestillingen etter at den er bekreftet, er  du selv ansvarlig for eventuelle tap dette måtte medføre.


Betalingsbetingelser

Ved aksept av et reisetilbud skal et depositum eller totalsummen innbetales utifra gitte betingelser.

Om ikke annet er avtalt gjelder følgende ved bestilling, ved mer enn 60 dager til avreisedato:

Kunden innbetaler et depositum, på minimum 50% av totalsummen. Depositumet skal som  dog minimum dekke kostnader for flybilletter og eventuelle elementer på reisen som ikke er refunderbare, for samtlige  reisende.

Depositumet betales ved bestilling av reise. Den ansvarlige for bestillingen, innbetaling etc. er den personen som  som står i adressefeltet på bestillingsformularen. 

Restbeløpet skal være innbetalt til Caribia Travels senest 60 dager før avreisedato. Der reisens varighet, eller andre, spesielle omstendigheter gjør det rimelig, kan likevel tidligere forfallsdato settes.

Om ikke annet er avtalt gjelder følgende ved bestilling, mindre enn 60 dager til påbegynt  avreisedato:

Ved bestilling av reise hvor avreisedato er mindre enn 60 dager frem i tid, skal reisens totale pris innbetales ved aksept av reisetilbud.

Caribia Travels har rett til å heve kjøpet ved mislighold fra den reisendes side, som for eksempel forsinket betaling.

 


Rejsedokumenter

Samlet rejsedokument

Når flybillettene, tilhørende den aktuelle reisen, er utstedt og Caribia Travels har mottatt alle vouchers og billetter for reisen, vil et samlet reisedokument med bookingreferanse, bli fremsendt via e-post, senest 10 dager før avreise.

Kundens forpliktelser 

Etter å ha mottatt reisedokumentet er kunden forpliktet til straks å kontrollere at all  informasjon er korrekt.
Det er spesielt viktig at flybillettene kontrolleres grundig. For- og etternavn på dine  reisedokumenter skal stå nøyaktig som i passet ditt. Rute, flynummer, reisedager og  tidspunkter skal være korrekte, og er ditt ansvar.
Så fremt det er uoverensstemmelse mellom reisedokumentene og det aksepterte  reisetilbudet, skal Caribia Travels straks kontaktes.

Ukorrekte opplysninger kan medføre avvisning ved check-in til fly, aksept av vouchers på  hoteller eller hos andre operatører. Kunden bærer selv ansvaret for de følger og evt. omkostninger, de ukorrekte opplysninger kan medføre. 

Elektroniske billetter

Samtlige flyselskap kun elektroniske billetter. Da reiser du uten fysiske papirbilletter, men bruker passet som dokumentasjon på reisen. Kunden er selv ansvarlig for at navnet på de elektroniske billettene stemmer overens med passet ditt.

Sammensatte flybilletter

Har kunden kjøpt en flybillett som er satt sammen av to eller flere individuelle flyselskaper med egne billettnummer, betraktes disse som uavhengige av hverandre. Det vil si at hvis du, ved flybytte fra et selskap til et annet, kommer ut for forsinkelse eller på annen måte mister den videre forbindelsen, er det verken Caribia Travels eller det gjeldende flyselskapet som tar på seg ansvaret for ekstra kostnader for nye billetter, overnatting mv.


Visum, vaksiner og sunnhetsmessige forbehold

Kundens forpliktelser

Alle våre kunder  og reisende er selv ansvarlig for forbehold knyttet til gyldig pass, visum,  innreisetillatelse til USA (godkjent ESTA søknad), sunnhetsmessige forhold, vaksinasjoner  mv., som må oppfylles for at reisen kan gjennomføres. Dersom en reise ikke gjennomføres  på grunn av mangel på slike forhold, har kunden ikke rett til tilbakebetaling, refusjon eller  erstatning for ubenyttede ytelser, og Caribia Travels, har rett til å kreve betaling for  hele totalbeløpet for den vedrørende reisen. Dette gjelder også for ytelser som er bestilt,  dersom kunden uteblir fra en reise eller på annen måte unnlater å benytte seg av tjenester  som er inkludert i reisen.


Endringer

Kundens rett til endringer

Med mindre annet er avtalt gjelder følgende: For endringer når det er mer enn 60 dager til avreise, betales et ekspedisjonsgebyr på Kr.1.000 pr. person. Senere endringer betraktes som avbestilling og ny bestilling.

Dersom kundens ønskede endring resulterer i at Caribia Travels, skal hefte overfor tredjepart, skal kunden dekke Caribia Travels sine omkostninger i forhold til dette. Dette vil bli opplyst ved reservasjonen.

Caribia Travels ikke har endringsrett ved de anvendte flyselskaper, og flybilletter kan derfor ikke endres. Dette gjelder for samtlige flybilletter, bestilt gjennom Caribia Travels, både alene og som del av en pakkereise.

Vær oppmerksom på at en tur-retur billett ofte anses som en sammenhengende reise. Dette medfører at noen flyselskap kansellerer din bestilling hvis du ikke møter opp til avreisen  slik at du ikke får benytte deg av hjemreisen. Dette gjelder også dersom du har en billett  med flere stopp inkludert, som er utstedt på ett billettnummer. Møter du ikke opp på en av rutene risikerer du at de gjenstående blir kansellert av flyselskapet fordi de antar at du  ikke skal reise videre. Caribia Travels kan ikke stilles til ansvar dersom en flybillett blir kansellert som følge av at kunden ikke benyttet sin utreise.

Endringer foretatt av flyselskapene

Flyselskapene har rett til å foreta tidsendringer, også etter at billettene er bekreftet og  utskrevet. I slike tilfeller er flyselskapene ansvarlige for å stille alternative ruter. Caribia Travels er ikke ansvarlige for endringene, men er pliktig til å informere deg om disse før  avreise og vil, så langt det lar seg gjøre, assistere deg i å finne frem til en  akseptabel  reiserute.

Caribia Travels opererer kun som agent for flyselskapene, og er ikke ansvarlig for  eventuelle kostnader som påføres som følge av slike endringer. Det samme gjelder i tilfeller  der flyselskapet kansellerer eller endrer bestillingen.

Endringer som flyselskapene eventuelt gjør  etter at du har reist fra Norge vil du bli informert  om når du sjekker din reiserute online. Caribia Travels anbefaler at alle reisende  sjekker sin reiserute online, senest dagen før avreise.

Caribia Travels’ rett og forpliktelser ved endringer

Endres en pakkereise eller andre ytelser kjøpt gjennom Caribia Travels, før  reisen er påbegynt, vil Caribia Travels så raskt som mulig gi kunden beskjed om dette.

Dersom Caribia Travels endrer en pakkereise, uten at kunden selv er helt eller delvis skyld i dette, eller at kunden ikke ønsker å delta i reisen som følge av vesentlige endringer  foretatt av Caribia Travels, har kunden rett til å kreve prisavslag dersom endringerne gir grunnlag for dette, med mindre:

  • 1) Endringen skyldes kundens egne forhold,
  • 2) Endringen skyldes en uvedkommende tredjemann og ikke med passende omhyggelighet kunne ha vært forutsett ved avtalens inngåelse eller vært unngått eller avbødet av arrangøren eller noen, arrangøren er ansvarlig for, eller
  • 3) Endringen skyldes utefra kommende omstendigheter, som arrangøren eller noen, arrangøren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighet kunne ha vært forutsett ved avtalens inngåelse eller ha vært unngått eller avbødet.

Dersom den nye reisen er dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen. Er den nye reisen billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt.

Har den reisende ikke påberopt seg retten til å kreve prisavslag, innen tre dager etter at melding om endringen er underrettet, mister han retten til å kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter den reisende å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid. Eventuelle endringer vil bli meddelt den reisende skriftlig.

Vi tar forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer, som måtte oppstå etter et reisetilbud er bekreftet.


Avbestilling

Kundens rettigheter og forpliktelser ved avbestilling

Dersom kunden avbestiller en pakkereise, samt ytelser, der kun leiebil, hotellopphold eller opplevelsesturer er arrangert av Caribia Travels, når det er mer enn 60 dager til avreisedato, er depositum eller øvrige innbetalte beløp ikke refunderbare.

Dersom kunden avbestiller en pakkereise, samt ytelser, der kun leiebil, hotellopphold eller opplevelsesturer er arrangert  av Caribia Travels, når det er mindre enn 60 dager til avreise, vil hele reisens pris være tapt.

Caribia Travels har ingen avbestillingsrett for anvendte fly- og cruisebilletter. Etter  å ha akseptert et reisetilbud fra Caribia Travels kan fly- og eller cruisebilletter derfor i  intet tilfelle avbestilles av kunden. Dette gjelder både fly- og eller cruisebilletter som er en  del av en pakkereise og fly- og eller cruisebilletter kjøpt alene gjennom Caribia Travels. Ovenstående gjelder også for elementer på reisen, som f.eks. hotellopphold, som ikke er refunderbare hos tredjepart.

Dersom kundens bestilling omfatter flere reisedeltakere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag  kunne  falle bort dersom noen i reisefølget avbestiller deres plass på reisen. Ved slik partiell avbestilling, skal Caribia Travels refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

Caribia Travels har rett til å overføre de gjenværende deltagerne til en annen  innkvartering som passer bedre til det lavere deltagerantallet. Retten til slik flytting er  betinget av at flyttingen ikke reduserer kvaliteten av den valgte pakkereise.

Dersom kundens avbestilling resulterer i at Caribia Travels skal betale et gebyr til  tredjepart, vil kundens avbestillingsrett være betinget av betalingsomkostningene i forhold til dette.

Kunden plikter å underrette Caribia Travels, samt kundens eget forsikringsselskap, om eventuell avbestilling, så snart som mulig etter at han er kjent med omstendighetene, som gir rett til avbestilling.

Caribia Travels’ rett og forpliktelser ved avbestilling

Avlyses en pakkereise eller andre ytelser kjøpt alene gjennom Caribia Travels, før  reisen er påbegynt, skal kunden så snart det er mulig motta skriftlig beskjed om dette.

Dersom Caribia Travels avlyser en pakkereise, uten er kunden selv er helt eller delvis  skyld i  dette, skal Caribia Travels refundere samtlige innbetalinger, som gjelder for  den aktuelle reisen.

Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise, dersom Caribia Travels kan tilby dette. Dersom den nye reisen er dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende  betale differansen. Er den nye reise billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt.

Har den kunden ikke påberopt seg retten til å kreve prisavslag, innen tre dager etter at  melding om avbestillingen er underrettet, mister han retten til å kreve prisavslag på den nye  pakkereisen. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan  overholdes, plikter  den reisende å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

Vi tar forbehold om trykkfeil og eventuell avbestilling, som måtte oppstå etter et reisetilbud  er bekreftet.

Dersom du kun har kjøpt en flybillett, et hotellopphold, et cruise, en opplevelsestur eller  bestilt leiebil er du ikke dekket av Lov om Pakkereiser. I dette tilfellet opptrer Caribia Travels alene som agent for det i tilbudet anførte flyselskapet, hotellet, mm. Det er derfor  alene dette eller disse selskaper, som har det transporterende og overordnede ansvaret.

Force Majeure

Caribia Travels kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom reisen ikke kan  gjennomføres som følge av hindringer, som ligger utenfor Caribia Travels kontroll, og  som Caribia Travels med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da   avtalen ble inngått, og som Caribia Travels selv eller noen av selskapets operatører  har kunnet avverge. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller  krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter  som må likestilles med de foran nevnte.

Caribia Travels forplikter seg i såfall å refundere kundens innbetalinger, som kunden  har foretatt for den akutelle reisen. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen  pakkereise, dersom Caribia Travels kan tilby dette. Dersom den nye reisen er dyrere enn den opprinnelige, skal den reisende betale differansen. Er den nye reise billigere, kan  kunden kreve differansen tilbakebetalt.

Kunden har rett til å avbestille en pakkereise, og få refundert de innbetalte beløp for den  aktuelle reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, innenfor de siste  14. dagene før avreise, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme  sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig  grunn til å anta, at forholdene også vil være de samme når pakkereisen skal gjennomføres.

Retten til avbestilling gjelder tilsvarende dersom begivenhetene inntrer på eller langs  reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av betaling for ytelser som ikke er en del av pakkereisen, skal, dersom betaling for slike ytelser allerede er  videreformidlet av Caribia Travels til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den  aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Ovenstående regler er dog ikke gjeldende, såfremt kunden kjente til eller  burde kjenne til den pågjeldende begivenhet, eller spesielle risiko ved bestilling av reisen. Det samme er gjeldende, såfrem begivenheten er almenn kjent. 

Ovenstående forhold skal være fastslått eller dokumentert på en tilstrekkelig objektiv måte, fx af Udenrigsministeriet i Danmark, som skal fraråde innreise til det pågjeldende reisemål. Rykter m.v. oppfyller på ingen måte dette kravet.


Reise- og avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring

Caribia Travels anbefaler alle reisende å tegne avbestillingsforsikring, gjeldende ved sykdom mv. Caribia Travels kan tilby avbestillingsforsikring til 6% av reisens totale pris. Vær oppmerksom på at denne skal bestilles samtidig som bestilling av reisen, og senest samme dag som reisen betales.

Prisen for avbestillingsforsikringen utgjør 6% av reisens verdi. Avbestillingsbeskyttelsen er ikke refunderbar. Avbestillingsbeskyttelsen dekker kostnader forbundet med avbestilling  grunnet uforutsett sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, reisefølge, hans  husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller  søsken) som hindrer eller gjør det vanskelig for den reisende å gjennomføre reisen. Krav ved  avbestilling rettes til den reisendes forsikringsselskap.

Den reisende plikter å underrette Caribia Travels samt kundens eget  forsikringsselskap om eventuell skade, mv. Så snart det er mulig, etter at omstendighetene er  inntruffet, f.eks ved alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse. Alle dokumenter skal deretter  sendes til forsikringsselskapet. Hvis kunden ikke har en avbestillingsforsikring, må kunden  selv dekke omkostninger som er forbundet med dette.

Vær oppmerksom på at dersom hjemreisen endres til en senere dato, enn det som  opprinnelig var planlagt, skal reise- og avbestillingforsikring eventuelt forlenges tilsvarende.  Dette er kundens ansvar alene.

Reiseforsikring

Caribia Travels anbefaler også alle våre kunder og reisende å tegne en reiseforsikring,  som blant annet dekker omkostninger ved ulykke, død, behandling av sykdom,  hjemtransport og tap eller skade på bagasje. En helårsforsikring vil som regel dekke både  avbestilling- og reiseforsikring. Om du allerede har en forsikring anbefaler vi deg å sjekke  hvordan du er eventuelt er dekket hos ditt forsikringselskap eller kredittkortselskap. Caribia Travels kan tilby våre kunder og reisende, reiseforsikring gjennom Gouda.

Betingelsene for reise- og avbestillingsforsikringene fremgår av forsikringselskapenes forsikringsvilkår.

Den reisende plikter å underrette Caribia Travels samt kundens eget  forsikringsselskap om eventuell skade, mv. Så snart det er mulig, etter at omstendighetene er  inntruffet, f.eks ved alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse. Alle dokumenter skal deretter  sendes til forsikringsselskapet. Hvis kunden ikke har en reiseforsikring, må kunden selv  dekke omkostninger som er forbundet med dette.

Vær oppmerksom på at dersom hjemreisen endres til en senere dato, enn det som opprinnelig var planlagt, skal reise- og avbestillingforsikring eventuelt forlenges tilsvarende.  Dette er kundens ansvar alene.


Tauhetsplikt

Caribia Travels har alminnelig taushetsplikt om kundeforhold. Uten bookingreferanse  kan hverken familie, venner eller andre, ikke få utlevert kunden reise. Vi anbefaler derfor  alle våre reisende, å etterlate eventuelle kopier av reisedokumenter til de personer, som  eventuelt skal kunne kontakte Caribia Travels om reisen.

 


Reklamasjon

Kundens forpliktelser

Kunden forplikter seg etter punkt 5. b) i disse vilkårene, til straks å kontrollere at det  mottatte reisedokumentet stemmer overens med det aksepterte tilbudet. Dersom det er feil eller mangler i dokumentet, skal Caribia Travels kontaktes umiddelbart, slik at dette kan bli rettet.

Feil og mangler etter avrejse

Dersom pakkereisen allerede er startet, og dersom kunden opplever feil og mangler i forhold  til det avtalte reiseforløp, skal Caribia Travels og de lokale aktørene, det vedrører umiddelbart kontaktes. Det skal tydeliggjøres overfor Caribia Travels sat den lokale aktør, at henvendelsen gjelder en reklamasjon. Caribia Travels vil forsøke å hjelpe våre reisende så langt det lar seg gjøre. Dersom du ikke har kontaktet den lokale agenten eller gitt oss tydelig beskjed under oppholdet, vil dette kunne redusere muligheten for en eventuell refusjon eller kompensasjon. Avhjelpes feil og mangler ikke på tilfredsstillende vis på destinasjonen, skal kunden umiddelbart kontakte Caribia Travels på e-post caribia@caribia.no

Dokumentasjon for feil og mangler

Ved reklamasjon av eventuelle feil og mangler på reisen, plikter kunden å fremsette disse så snart som mulig, og senest 14 dager etter hjemkomst. Vi anbefaler derfor å sende oss mest mulig mulig dokumentasjon for forholdet, som for eksempel informasjon fra hotellet, bilder, kvitteringer mv. Dette vil lette et eventuelt reklamasjonsarbeidet i ettertid.

Caribia Travels er medlem av Reisegarantifondet. Vi hører gjerne fra deg om dine opplevelser på reisen, både ros og ris er viktig for at vi kan tilby den beste service.

Reklamasjoner som gjelder ytelser kjøpt alene, såsom flybilletter, cruisebilletter, hotellopphold, leiebil og opplevesturer, skal reklamasjonen fremsettes direkte overfor den aktuelle aktøren. Caribia Travels opererer kun som agent for disse anførte operatører  og er derfor ikke ansvarlig for endringer, avlysninger, mangler mv.

Tvistebehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller dersom partene ikke blir enig, kan saken bringes inn for reklamasjon hos Pakkerejseankenævnet i Danmark.


Øvrige betingelser

Caribia Travels tar forbehold for eventuelle trykkfeil og feil informasjon

  • Trelde Næsvej 95, 7000 Fredericia
  • CVR Nr.: 37555495
  • Tlf: +47 23 96 51 71
  • Mandag – Søndag kl. 10.00-22.00
© 2019 Caribia.no - Alle priser og informasjoner er veiledende, og vi tar forbehold for feil, prisstigninger, endringer og utsolgte elementer (fly, cruise, hoteller m.m) Medlem af Danmarks Rejsegarantifond (Reg. Nr. 2688)